ZGŁOŚ ŁAMANIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Masz podejrzenia, że ktoś w Twojej okolicy pali niedozwolonym opałem lub śmieciami? Zadzwoń na straż miejską lub policję, które mogą przeprowadzić kontrolę podejrzanego paliwa oraz paleniska. Jeśli straż nie funkcjonuje w Twojej gminie, skontaktuj się z urzędem gminy, bo w takim wypadku kontrolę przejmuje, zgodnie z przepisami, wójt lub burmistrz.

Wpisz nazwę gminy, by uzyskać dane kontaktowe, pod którymi możesz zgłosić podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu zakazanego paliwa lub odpadów.

Nie bądź obojętny! Reaguj! Wybierz Czyste Zasady!

ZNAJDŹ GMINĘ, ABY SPRAWDZIĆ DANE KONTAKTOWE DO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ŁAMANIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Uchwała antysmogowa – w trosce o poprawę jakości powietrza w Twoim regionie

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. z lokalnych kotłowni i palenisk domowych, które wykorzystują przestarzałe instalacje zasilane paliwem stałym. To właśnie ten sektor ma największy negatywny wpływ na jakość powietrza w województwie dolnośląskim. Jest on bowiem odpowiedzialny za wzrost poziomów zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Uchwała antysmogowa dąży do poprawy jakości powietrza poprzez wyeliminowanie spalania niskiej jakości paliw w pozaklasowych instalacjach grzewczych. Efektem jej wdrażania będzie poprawa stanu środowiska oraz zdrowia ludzi.

Kto może kontrolować przestrzeganie uchwał antysmogowych?

– straże gminne,

– policja,

– inspektorzy nadzoru budowlanego,

– wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

– wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych.

Jak będą przebiegać kontrole przestrzegania uchwał antysmogowych?

Kontrole powinny dotyczyć wykorzystywanego źródła ciepła, stosowanego paliwa oraz popiołów paleniskowych. Należy je przeprowadzać w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo naruszeń. Właściwe organy muszą reagować na zgłoszenia jak najszybciej – czas reakcji nie powinien przekraczać dwunastu godzin. Wszyscy użytkownicy urządzeń o mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych, a więc kotłów, pieców i kominków, zobowiązani są do przedstawienia przedstawicielom organów kontrolnych dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenia grzewcze spełniają wymagania uchwały antysmogowej. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny równoważny dokument. Użytkownicy muszą również być gotowi do potwierdzenia jakości stosowanego paliwa poprzez okazanie faktury jego zakupu.

Kary przewidziane za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej

Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem w wysokości do 500 złotych lub karną grzywny w wysokości do 5000 złotych. Z uwagi na fakt, iż wszelkie próby udaremniania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska stanowią przestępstwo w świetle obowiązującego w Polsce Kodeksu karnego, osobie dopuszczającej się tych czynów grozi kara aresztu.

Instytut Rozwoju Terytorialnego

Instytut Rozwoju Terytorialnego odpowiada za realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w województwie dolnośląskim. Instytut posiada wiedzę oraz dane dotyczące sytuacji gospodarczej województwa, a także stanu środowiska naturalnego, dbając o poprawę jego jakości i warunków życia mieszkańców regionu. W ramach swoich działań sporządza raporty, analizy, koncepcje oraz opracowania, umożliwiające określenie obszarów, w jakich konieczne jest podjęcie konkretnych kroków.

Rola Instytutu Rozwoju Terytorialnego w działaniach antysmogowych

Jednym z zadań Instytutu jest działalność informacyjno–edukacyjna związana z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza, w kontekście obowiązujących w regionie dokumentów takich jak uchwały antysmogowe i program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. W ramach swojej działalności Instytut Rozwoju Terytorialnego zajmuje się współpracą z instytucjami prowadzącymi pomiary jakości powietrza oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami, dbającymi o dobry stan środowiska, stanowiąc swoistą platformę wiedzy i współpracy w tym zakresie.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Zanieczyszczenie powietrza to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym schorzeń układu oddechowego, chorób serca, obniżonej jakości życia i skrócenia jego długości. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza wpływa negatywnie na zdrowie dzieci, osób starszych i osób z już istniejącymi problemami zdrowotnymi. Z tego względu obniżanie emisji zanieczyszczeń oraz promowanie i wprowadzanie ekologicznych rozwiązań jest niezwykle istotne dla zapewnienia zdrowszego i dłuższego życia, a także polepszenia jakości środowiska.

Monitoring jakości powietrza na Dolnym Śląsku

Zgodnie z uchwałą antysmogową na Dolnym Śląsku od 2018 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego i niektórych rodzajów węgla kamiennego, które miały największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w województwie. W ramach monitorowania jego jakości Instytut Rozwoju Terytorialnego współpracuje z instytucjonalnymi podmiotami zajmującymi się pomiarami i kontrolą jakości powietrza w regionie, takimi jak: Państwowy Monitoring Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ale korzysta również z badań jakości powietrza w ramach różnego rodzaju programów i działań, współpracując z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

Dane dotyczące pomiarów jakości powietrza w całej Polsce, we Wrocławiu oraz w bezpośrednim otoczeniu Instytutu można sprawdzić na stronie czystezasady.pl.