CO WARTO WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą antysmogową, jest aktem prawa miejscowego, podejmowanym przez sejmik województwa w celu poprawy jakości powietrza poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania oraz przygotowywania posiłków i ciepłej wody użytkowej.

Możliwość przyjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw określa art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z przepisami uchwała powinna określać:

 • granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy,
 • rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy,
 • rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na danym obszarze.

Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, największy negatywny wpływ na jakość powietrza w województwie dolnośląskim ma emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-bytowego, tj. z lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie emitory, co potwierdza wzrost poziomów zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym (głównie pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem). Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest w tym przypadku spalanie niskiej jakości paliw w pozaklasowych instalacjach grzewczych. Inne przyczyny występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych.

Wyniki prowadzonych na świecie badań potwierdzają, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi. Ma także wymierne konsekwencje ekonomiczne w wyniku potrzeby pokrycia kosztów leczenia i absencji zawodowej.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Uchwała antysmogowa obowiązuje w całym województwie dolnośląskim. Z uwagi na występowanie zróżnicowanych w województwie uwarunkowań, zostały przyjęte trzy uchwały antysmogowe w województwie, różniące się poszczególnymi zapisami:

 1. uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław
 2. uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk
 3. uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową prowadzą w szczególności:

 • straże gminne (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych);
 • wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych (na podstawie art. 379 ustawy ? Prawo ochrony środowiska);
 • policja (w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji);
 • inspektorzy nadzoru budowlanego (na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane);
 • wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.